(Bijgewerkt op 23-03-2021)

AREX European Market Limited (“AREX” of “wij”/”we”) respecteert de privacy van de gebruikers van zijn diensten en zet zich in voor de juiste verwerking en bescherming van de persoonlijke informatie van gebruikers. In dit AREX-Privacybeleid beschrijven we hoe AREX omgaat met de persoonlijke informatie van gebruikers van de ‘AREX Invoice Finance Service’ en de andere online diensten van AREX (de “Diensten”). Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen. 

 

  • 1. Naam en contactgegevens van de beheerder

AREX European Markets Limited, gevestigd in The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin 7, Ierland, is de beheerder betreffende persoonsgegevens, die via de Diensten worden verzameld.

Airto Vienola (CEO), [email protected], is de contactpersoon van AREX betreffende persoons-gegevens.

 

  • 2. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

AREX, en in bepaalde situaties ondernemingen en partners die tot dezelfde groep behoren, gebruiken persoonsgegevens die zijn verkregen via de Diensten in het bijzonder voor:
– Klantregistratie, relaties en beheer, zoals klantcommunicatie (al dan niet elektronisch), facturering en incasso, enz.;
– Productie, ontwikkeling en analyse van Diensten en transacties met betrekking tot de diensten;
– Direct marketing (inclusief op elektronische manier, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven voor zover toestemming een voorwaarde is van de wetgeving inzake persoonsgegevens), profilering, personalisatie van diensten en marketing en reclame (inclusief doelgericht adverteren);
– Het voorkomen en onderzoeken van fraude;
– AREX bedrijfsplanning en -ontwikkeling.

In de AREX Invoice Financing Service kunnen we persoonlijke informatie verstrekken aan andere gebruikers van de Dienst voor zover nodig is om transacties in de Dienst uit te voeren.

De AREX-websites kunnen worden bezocht zonder persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. AREX kan echter gebruikersinformatie verzamelen via cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Bekijk hier ons Cookie instellingen


We kunnen de persoonlijke informatie die we verzamelen ook anonimiseren en de informatie in een geanonimiseerde vorm gebruiken om het Bedrijf en de Dienst te ontwikkelen en te analyseren, en om fraude en ander wangedrag te voorkomen en te onderzoeken.

Bovendien hebben AREX en de ondernemingen die op een bepaald moment tot dezelfde groep behoren, het recht om de informatie in het register voor legitieme doeleinden (zoals direct marketing, verkoop op afstand en marktonderzoek) te gebruiken en openbaar te maken onder voorbehoud van toestemming en verbod in overeenstemming met de wetgeving inzake persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen, in ondernemingen die tot dezelfde groep als AREX behoren, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.

 
  • 3. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

AREX zorgt ervoor dat het altijd de basis heeft die nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door de wetgeving inzake persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens die in verband met de Diensten worden verzameld, is met name gebaseerd op:
– De contractuele relatie tussen AREX en de Dienstgebruiker met betrekking tot het gebruik van de Dienst;
– De gegeven toestemming door de Dienstgebruiker wanneer hij zijn toestemming heeft gegeven voor elektronische directe marketing;
– Het gerechtvaardigde belang van AREX of een onderneming of partner die tot dezelfde groep behoort, in het bijzonder wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een klantenrelatie of voor direct-marketingdoeleinden;
– Een wettelijke verplichting wanneer persoonsgegevens worden verwerkt om fraude of ander misbruik op te sporen.

 

  • 4. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij

We kunnen de volgende persoonlijke informatie van gebruikers van de AREX Invoice Financing Service verzamelen:
– Naam
– Persoonlijk identificatienummer
– Geboortedatum
-. Geboorteplaats
– Nationaliteit
– Thuisadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Functie bij bedrijf
– Kopie van een identiteitsbewijs

De bovenstaande persoonlijke informatie is vereist om een overeenkomst aan te gaan om de AREX Invoice Financing Service te gebruiken. Als de gebruiker bovenstaande gegevens niet verstrekt, dan kan AREX met de gebruiker geen overeenkomst aangaan omtrent het gebruik van de dienst.

Bovendien wordt de volgende informatie over de gebruikers van de AREX Invoice Financing Service opgeslagen:
– Informatie met betrekking tot de klantrelatie en de contractuele relatie, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, betalingsinformatie, klantcommunicatie-informatie tussen AREX en de gebruiker, enz.;
– Eventuele toestemmingen en verboden voor direct marketing;
– Analytische gegevens verkregen uit het gebruik van de dienst en daarvan afgeleide segmentatiegegevens voor personalisatie.

We verzamelen ook wat beschikbaar is via cookies en andere vergelijkbare technologieën: waargenomen informatie op basis van uw gebruik van de Dienst. We kunnen deze waargenomen informatie over u combineren met andere persoonlijke informatie die we verzamelen, zoals uw klantinformatie, en die gecombineerde informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Bij het verzamelen en verwerken van de waargenomen gegevens maakt AREX ook gebruik van haar partners die betrokken zijn bij de productie van de Diensten (zoals aanbieders van analytische- en automatiseringsdiensten). Lees meer over het cookiebeleid van AREX..

Bekijk hier ons Cookie instellingen


  • 5. Waar ontvangen wij de persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verkrijgen persoonsgegevens voornamelijk van de gebruiker zelf in verband met het gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker zich registreert als gebruiker van de AREX Invoice Financing Service. We kunnen uw persoonlijke informatie mogelijk ook verkrijgen van onze Partners en andere partijen die betrokken zijn bij de levering van de Diensten, voor zover zij het recht hebben om deze informatie aan AREX bekend te maken. Informatie wordt ook verkregen in verband met het gebruik van de Diensten door middel van cookies en andere soortgelijke technologieën.

  • 6. Openbaarmaking en overdracht van gegevens buiten de EU of de EER

AREX kan uw persoonlijke informatie openbaar maken aan door AREX geselecteerde partners voor direct marketing en ander legitiem gebruik, zoals opinie- en marktonderzoek en verkoop op afstand. U kunt het gebruik van uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden altijd verbieden, in welk geval we de informatie dan ook niet vrijgeven. We kunnen uw persoonlijke informatie echter altijd aan de autoriteiten bekendmaken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of enige andere instructie of regeling van een autoriteit waaraan AREX gebonden is.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken aan de overnemende onderneming in verband met een bedrijfsoverdracht of andere zakelijke afspraak.

Als algemene regel dragen we geen persoonsgegevens over buiten de EU / EER, de servers die worden gebruikt om de Diensten te leveren, bevinden zich in de EU. We kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker echter buiten de EU / EER overdragen, bijvoorbeeld als de technische implementatie van de Diensten dit vereist. Wanneer dit gedaan wordt, zullen we ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de gegevensbeschermingswet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van serviceproviders die persoonsgegevens bewaren in landen die door de Europese Commissie zijn geïdentificeerd als voldoende gegevensbescherming biedend, met behulp van de modelclausules van de Europese Commissie of het “EU-US Privacy Shield”, in het geval van een overdracht naar de Verenigde Staten.

 
  • 7. Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens van een gebruiker

Als algemene regel worden gebruikersgegevens bewaard zolang de overeenkomst tussen de Gebruiker en AREX met betrekking tot de AREX Invoice Finance Service geldig is. Persoonsgegevens worden bij beëindiging van de overeenkomst of na 1 jaar van de terugbetaling van een verkochte factuur of als laatste bij de vereffening van een investering verwijderd of geanonimiseerd. AREX zal ook de persoonsgegevens van de gebruiker verwijderen of anonimiseren als het account van de gebruiker 3 jaar niet actief is geweest. Informatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt op betrouwbare wijze bewaard gedurende 10 jaar vanaf het einde van de vaste klantenrelatie of de voltooiing van de laatste transactie.

Na deze periode kunnen de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker worden bewaard voor direct-marketingdoeleinden, tenzij de gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen direct marketing, in welk geval AREX de gegevens uit het register zal verwijderen of anonimiseren. De relevante persoonsgegevens mogen echter altijd bewaard worden voor zover en zo lang als nodig is om te voldoen aan de wetgeving die bindend is voor AREX of de beslissingen van de autoriteiten.

 

  • 8. Aanvulling op het privacy beleid van toepassing op transacties op de Britse markt.

De GBP-betaalrekeningen waarmee AREX-investeerders op de Britse markt kunnen handelen, worden voorzien Transact Payments Limited, waarvoor een licentie is afgegeven door de Gibraltar Financial Services Commission met statutaire zetel in 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA en bedrijfsregistratienummer 108217, de entiteit die ook uw persoonsgegevens in hoedanigheid als gegevensbeheerder zal ontvangen.

Voor meer informatie over het beheer en gebruik van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar (in Engels): https://arex.io/tpl-privacy-policy/

 

  • 9. Gebruikersrechten

AREX respecteert de rechten van gebruikers van zijn Diensten op basis van de wetgeving inzake persoonsgegevens. De gebruiker heeft, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens, het recht om:
– Toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens die door AREX worden verwerkt en om na te gaan welke gegevens over hem zijn opgeslagen;
– De correctie, aanvulling of verwijdering van zijn persoonsgegevens te eisen als de gegevens onjuist, onnodig, onvolledig of verouderd zijn, of zijn eigen gegevens op de Dienst te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
– Het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing of profilering te verbieden, en de beperking van de verwerking en de overdracht van zijn gegevens van het ene systeem naar het andere te eisen; en
– Gegeven toestemmingen aan AREX in te trekken voor zover de verwerking van persoonsgegevens gedeeltelijk op de toestemming is gebaseerd, onverminderd de rechtmatigheid van de maatregelen die zijn genomen vóór de intrekking van de toestemming.

Verzoeken met betrekking tot de bovenstaande rechten moeten per e-mail worden ingediend via: [email protected]

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit als hij of zij overweegt dat zijn of haar gegevens zijn verwerkt in strijd met deze gegevensbeschermingsverklaring of de gegevensbeschermingswetgeving die op dat moment van kracht is.

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telephone: (+31) – (0)70 – 888 85 00
Fax: (+31) – (0)70 – 888 85 01

of

Verenigd Koningkrijk
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telephone: (+44) (0)303 123 1113
Fax: (+44) (0)1625 524510

of

Ierland
Data Protection Commissioner
Postal address: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Ireland
Telephone: (+353) 57 8684800 / (+353) (0) 761 104 800 
Fax: (+353) 57 868 4757  
Email: [email protected] 

of

Finland
Data Protection Ombudsman’s office
Visiting address: Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 Helsinki
Postal address: PO Box 800, FI-00521 Helsinki
Tel: (+358) (0)29 56 66700 
Fax: (+358) (0)29 56 66735 
E-mail: [email protected] 

of

Spanje
Agencia Española de Protección de Datos  
C/ Jorge Juan, 6 
28001-Madrid
Telephone: (+34) 901 100 099 / (+34) 91 266 35 17
Email: [email protected]