Palvelun käyttöehdot

ASIAKASSOPIMUKSEN LIITE

Päivitetty 13.10.2020 (astuu osalle asiakkaista voimaan 13.12.2020)

 

 1. Soveltamisala

1.1. Näitä AREX-palvelun käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan AREX European Market

Limitedin (” AREX”) omistaman ja tarjoaman AREX -laskurahoituspalvelun (” Palvelu”) käyttöön, ja niissä määritellään ne ehdot, joiden mukaisesti Palvelun käyttäjäasiakkailla (” Asiakas”) on oikeus käyttää Palvelua. AREXista ja Asiakkaasta käytetään jäljempänä erikseen nimitystä ” Osapuoli” ja yhdessä ” Osapuolet”.

1.2. Nämä Käyttöehdot tulevat Palvelun käyttöä koskevan palvelusopimuksen (” Palvelusopimus”) osaksi viittauksella. Palvelusopimus voidaan tehdä joko suoraan AREXin ja Asiakkaan välillä tai Asiakkaan ja AREXin puolesta toimivan Palvelun jakelijan välityksellä. Palvelun käyttöä koskeva sopimussuhde syntyy kuitenkin aina AREXin ja Asiakkaan välillä.

1.3. Näiden Käyttöehtojen ja Palvelusopimuksen (liitteineen) muodostama sopimuskokonaisuus muodostaa Osapuolten välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen (” Sopimus”). Näissä Käyttöehdoissa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on niille Palvelusopimuksessa annetut merkityssisällöt, ellei näissä Käyttöehdoissa ole toisin mainittu.

1.4. Käyttöehtojen viimeisin version on saatavilla osoitteessa https://www.arex.io/palvelunehdot.

 

2. Palvelu ja sen muutokset

2.1. Palvelu on digitaalinen markkinapaikka, jonka kautta Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa laskujaan myytäväksi Sijoittajille. Tarkempi kuvaus Palvelusta sen ominaisuuksineen ja toiminnallisuuksineen on kulloinkin kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa (” Palvelukuvaus”). Palvelukuvauksen viimeisin versio on saatavilla osoitteessa https://www.arex.io/palvelukuvaus.

2.2. AREX pyrkii tarjoamaan Palvelun Asiakkaalle olennaisesti Palvelukuvauksen mukaisena.

2.3. AREXilla on aina oikeus muuttaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla edellyttäen, että muutokset eivät muuta Palvelun sisältöä olennaisesti huonontavalla tavalla. Palvelun muutokset voivat koskea yhtä lailla Palvelun sisältöä kuin palveluympäristöäkin (kuten ohjelmistoja, tietoliikenneyhteyksiä tai muita Palvelun tuottamisessa käytettyjä laitteita, tuotteita tai komponentteja). Muutoksen yhteydessä AREX muuttaa tarpeen mukaan Palvelukuvausta vastaavasti.

2.4. AREX pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle olennaisista muutoksista etukäteen, viimeistään 30 kalenteripäivää ennen muutoksen voimaantuloa. AREX ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan luonteeltaan kriittisistä tai kiireellisistä muutoksista (kuten tietoturvapäivitykset, saatavuuden tai toimivuuden turvaamiseksi välttämättömät päivitykset tai muut AREXin äkilliseksi muutostarpeeksi arvioimat toimet).

2.5. Jos Palvelu muuttuu olennaisella tavalla siitä, mitä tässä Sopimuksessa on sovittu, eikä Asiakas hyväksy muutosta on Asiakkaalla oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Sopimus 30 kalenteripäivän irtisanomisajalla.

 

3. Käyttöoikeus Palveluun

3.1. Edellyttäen, että Asiakas noudattaa Sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan, AREX myöntää Asiakkaalle rajoitetun ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, yrityskohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloaikana omassa sisäisessä toiminnassaan.

3.2. Käyttöoikeuden pysyvyyden edellytyksenä on, että Asiakas maksaa AREXille Palvelun käyttöön perustuvat Sopimuksen mukaiset maksut ja muut sovitut veloitukset.

3.3. Asiakas tiedostaa, että Asiakas ei saa (i) käyttää

Palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä AREX on kulloinkin ilmoittanut, eikä Sopimuksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti; (ii) käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu häiriötä, uhkaa tai vahinkoa Palvelulle tai Palvelun muille käyttäjille, eikä mihinkään lain-, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan (iii) kopioida, muokata, muunnella, kääntää, jaella tai muuten välittää yleisölle Palvelua, sen sisältämiä tietoja tai tiedostoja tai niiden osaa taikka tehdä Palvelusta johdannaisteoksia tai muuten käyttää Palvelua oman palvelun tai tuotteen jatkokehitystyön perusteena, ellei pakottavasta soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, eikä käyttää Palvelua palveluiden tarjoamiseen kolmansille osapuolille tai sallia näiden käyttää Palvelua; (iv) purkaa, murtaa, käänteismallintaa tai muuten selvittää tai yrittää selvittää Palvelun suunnittelua, toimintalogiikkaa, rakennetta tai toiminnallisuuksia (mukaan lukien algoritmit ja lähdekoodi), ellei pakottavasta soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu; eikä (v) käyttää Palveluun liittyvää dokumentaatiota muuhun kuin Asiakkaan oman Palvelun käytön tukemiseksi.

 

4. Palvelun käyttö ja käyttäjätunnukset

4.1. Palvelu on käytettävissä verkkoyhteyden kautta AREXin ilmoittamassa osoitteessa. Palvelun käyttöönotto tapahtuu rekisteröitymällä palveluun ja antamalla rekisteröitymisen yhteydessä AREXin kulloinkin määrittelemät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tiedoissaan tapahtuneista muutoksista viipymättä AREXille.

4.2. Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas noudattaa AREXin kulloinkin määrittelemiä kaupankäynnin sääntöjä, jotka on kuvattu Palvelusopimuksessa tai päivitettyinä Palvelun yhteydessä. Mikäli Asiakas ei noudata näitä sääntöjä, AREXilla ei ole velvollisuutta tarjota Palvelua Sopimuksen mukaisesti.

4.3. Asiakkaan tulee nimetä vähintään yksi käyttäjä, joka käyttää Palvelua ja hallinnoi Asiakkaan käyttäjätunnuksia. Ainoastaan nimetyillä käyttäjillä on oikeus käyttää Palvelua. Asiakas on vastuussa käyttäjien toimista Palvelussa sekä käyttäjien mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttäjien yhteystiedot AREXille sen edellyttämällä tavalla ja ilmoittaa käyttäjien yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista välittömästi AREXille.

4.4. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Palvelun käyttöön liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa (” Tunnukset”) säilytyksestä siten, että niitä voivat käyttää vain Asiakkaan nimetyt käyttäjät. Tunnuksia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa kaikesta sen Tunnuksilla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan AREXille, mikäli Tunnukset ovat, tai Asiakas epäilee, että ne ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vapautuu edellä mainitusta vastuustaan, kun AREX on kuitannut vastaanottaneensa edellä mainitun ilmoituksen.

4.5. AREXilla on oikeus milloin tahansa vaihtaa Tunnukset, joiden se epäilee päätyneen oikeudetta kolmannen osapuolen haltuun tai joita se epäilee käytettävän Sopimuksen ehtojen vastaisesti.

 

5. Palvelun käytöstä perittävät maksut ja muut veloitukset

5.1. AREX veloittaa Asiakkaalta Palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut ja muut veloitukset.

5.2. AREXilla on oikeus muuttaa maksujaan ja veloituksiaan soveltuvassa hinnastossa kuvatulla tavalla.

 

6. Immateriaalioikeudet Palveluun

6.1. Kaikki oikeudet Palveluun, sen alkuperäiseen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin, päivityksiin ja parannuksiin sekä Palveluun liittyvään dokumentaatioon kuuluvat AREXille tai sen lisenssinantajille. Palvelu on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein ja muiden lakien perusteella Suomessa ja muissa maissa. AREXin tavaramerkkejä ei saa käyttää millään tavoin ilman AREXin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

6.2. Asiakkaalle ei myönnetä muita oikeuksia Palveluun kuin kohdan 3 mukainen käyttöoikeus.

6.3. Antamalla AREXille Palveluun liittyvää palautetta, Asiakas luovuttaa AREXille kaikki oikeudet kyseiseen palautteeseen kuten esimerkiksi oikeuden käyttää palautetta AREXin parhaaksi katsomalla tavalla. AREXilla on lisäksi oikeus hyödyntää haluamallaan tavalla yleistä tietoa, joita sille kertyy Asiakkaan käyttäessä Palvelua edellyttäen, että Asiakkaan luottamuksellista tietoa ei paljasteta kolmansille osapuolille.

 

7. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

7.1. AREX vastaa siitä, ettei Palvelu loukkaa kolmansien osapuolten Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia.

7.2. AREX puolustaa kustannuksellaan Asiakasta tätä vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Palvelun käyttö Asiakkaan toimesta Sopimuksen mukaisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia edellyttäen, että Asiakas välittömästi ilmoittaa kirjallisesti AREXille vaateista ja antaa AREXin käyttää vastaajan puhevaltaa asiassa sekä antaa AREXille veloituksetta kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. AREX vastaa oikeudenkäynnissä kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomittujen tai AREXin kolmannen osapuolen kanssa käymien neuvottelujen perusteella sovittujen korvausten maksamisesta, mikäli Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

7.3. Mikäli AREX perustellusti katsoo, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, AREXilla on oikeus kustannuksellaan joko hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun käyttämistä taikka muuttaa Palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa.

7.4. AREX ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (ii) johtuu Asiakkaan Palveluun tai siihen liittyviin ohjelmistoihin tai dokumentaatioon tekemästä muutoksesta tai Asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; (iii) johtuu toimituksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin AREXin toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa; tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa vastaavaa Sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

7.5. AREXin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa sovittuun.

 

8. Salassapito

8.1. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

8.2. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on todistettavasti yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; tai (b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai (c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta; tai (d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

8.3. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

 

9. Henkilötietojen käsittely

9.1. AREX voi käsitellä Asiakkaan yhteyshenkilöiden ja käyttäjien henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja markkinoimiseksi sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tältä osin AREX on rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan AREXin tietosuojakäytäntöä, jonka viimeisin versio on saatavilla osoitteessa https://www.arex.io/tietosuoja. 

9.2. Siltä osin kuin Asiakkaan Palveluun luovuttama aineisto sisältää henkilötietoja (kuten Laskutettavan henkilötietoja), AREX (tai sen alihankkijat) käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun Asiakkaan säilyessä kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Asiakkaan rekisterinpitäjän roolissa AREXille antamat kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä ovat seuraavat:

(i) AREX toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä mukaan lukien varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

(ii) AREXilla on oikeus käyttää alihankkijoita, jotka ovat tarpeen Palvelun toteuttamiseksi Sopimuksen mukaisesti. AREX vastaa siitä, että alihankkijoille asetetaan Sopimuksen mukaisia velvoitteita vastaavat velvoitteet henkilötietojen käsittelyn osalta, ja AREX sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle tämän pyynnöstä AREXin alihankkijoista ja niitä koskevista muutoksista. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään yhtä (1) kuukautta ennen alihankkijaa koskevan muutoksen voimaantuloa, mikäli Asiakas vastustaa muutosta tai tietyn alihankkijan käyttöä.

(iii) AREXilla ei ole oikeutta siirtää Asiakkaan Palveluun luovuttamaa aineistoa Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianmukaisia EU:n komission mallisopimusjärjestelyjä tai muuta tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta.

(iv) AREX sitoutuu avustamaan Asiakasta mahdollisuuksien mukaan rekisteröityjen ja valvontaviranomaisten tietosuojalainsäädännön mukaisiin pyyntöihin vastaamisessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan AREXille aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kulut. Asiakkaan tulee esittää avustamista koskevat pyynnöt kirjallisesti.

(v) AREX sitoutuu antamaan Asiakkaalle tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännön noudattamisen osoittamista varten, mukaan lukien auditointiraportin, joka ei ole kahtatoista (12) kuukautta vanhempi, Asiakkaan sitä pyytäessä.

9.3. AREXilla on rajoittamaton oikeus kerätä, käyttää, luovuttaa ja muuten hyödyntää (kuten yhdistellä ja rikastaa) anonymisoituja asiakastietoja ja muita Palvelun käytön kautta saatavia tietoja AREXin omassa liiketoiminnassa. Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet näihin tietoihin kuuluvat AREXille.

 

10. Vastuunrajoitus

10.1. AREX vastaa siitä, että Palvelu on olennaisesti Sopimuksen ja Palvelukuvauksen mukainen. AREX pyrkii Palvelun häiriöttömään toimintaan ja korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet ilman aiheetonta viivytystä, mutta AREX ei takaa tai vastaa siitä, että (i) Palvelu toimii häiriöttä kaikkina ajankohtina tai on saatavilla ajankohdasta ja sijainnista riippumatta; (ii) kaikki Palvelun mahdolliset viat tai virheet korjataan; tai (iii) Palvelu on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista; tai (iv) Asiakas saa aina laskunsa rahoitettua; tai (v) Asiakas pystyy aina tarjoamaan laskujaan palvelun kautta. 

10.2. AREX ei ole vastuussa Palvelun käyttäjien toimista Palvelussa ja Asiakkaan Palvelun käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

10.3. Tähän Sopimukseen perustuva AREXin vahingonkorvausvelvollisuus Asiakkaalle on enintään Asiakkaan AREXille vahingonkorvauksen kohteesta  sovellettavan AREXin hinnaston mukaisesti perittävä, enintään 12 edellisen kuukauden aikaista komissiota tai muuta AREXin palkkiota vastaava summa. AREX ei vastaa välillisestä vahingosta, jona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa, tietojen tai tiedostojen katoamista ja näiden uudelleen luomisen kustannuksia tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. AREX ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetetystä liikevaihdosta tai voitosta, tietojen katoamisesta, maineen menetyksestä tai muista vahingoista, jotka johtuvat (i) AREXin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta Asiakkaan Palvelun käytöstä tai siitä, että Asiakas ei voi käyttää Palvelua; (ii) kolmannen osapuolen toimista tai kolmansien osapuolten tai Ulkopuolisten Tietolähteiden sisällöstä; (iii) liiketoimista tai muista toimista, joita suoritetaan Palvelun kautta; ja (iv) luvattomasta käytöstä, pääsystä tai sisällön muokkauksesta riippumatta siitä, mistä perusteesta vahinko johtuu ja onko AREXia tiedotettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Asiakkaan tulee huomauttaa AREXille Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta viimeistään 6 kuukauden sisällä vahingon huomaamisesta tai siitä kuin olisi kohtuudella voinut olettaa, että Asiakas olisi huomannut vahingon. 

10.4. AREX pyrkii siihen, että Palvelussa oleva aineisto säilyy talletettuna Palveluun, mutta Palvelu ei sisällä, eikä AREX ole vastuussa mistään datan tai sisällön säilyttämisestä. Asiakas on vastuussa tarvittavien varmuuskopioiden ottamisesta ja tiedon tallentamisesta samoin kuin kyseisen tiedon ja sisällön toimivuudesta. Sovellettavan lainsäädännön rajoissa AREX ei ole vastuussa mistään tietojen tai sisällön katoamisesta, tuhoutumisesta tai muuttumisesta tai tähän liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi tiedostojen palauttamiseen tai uudelleen luomiseen liittyvistä kustannuksista.

 

11. Sopimuksen voimassaolo

11.1. Sopimus tulee voimaan Palvelusopimuksessa kuvatulla tavalla.  Sopimus on voimassa toistaiseksi 1 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

11.2. Sopimus voidaan päättää välittömin vaikutuksin Osapuolen kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, mikäli:

(i) toinen Osapuoli tulee tai on oletettavasti tulossa maksukyvyttömäksi; tai asetetaan selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai konkurssiin taikka joutuu näitä koskevan menettelyn kohteeksi omasta tai velkojan hakemuksesta, tai muutoin lopettaa liiketoimintansa; tai ei hoida lakisääteisiä velvoitteitaan, esimerkiksi veroja tai vakuutusmaksuja.

(ii) toinen Osapuoli rikkoo Sopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta sopimusrikkomuksen korjaamiseksi.

11.3. AREXilla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain ja keskeyttää Palvelun toimittaminen jos (i) jos Asiakas on laiminlyönyt Palvelun käyttöön liittyviä maksuvelvoitteitaan ja kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta ei ole korjannut menettelyään; tai (ii) Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen vastaisesti ja kirjallisesta huomautuksesta huolimatta jatkaa tätä menettelyään, tai (iii) AREXille jää varteenotettava epäilys, että Asiakas tulisi käyttämään Palvelua lain- ja/tai Sopimuksen vastaisesti.

 

12. Muut ehdot

12.1. AREXilla on oikeus teettää Palvelun toteuttamiseen liittyviä tehtäviään alihankkijalla. Alihankkijaa käyttäessä AREX vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Selvyyden vuoksi todettakoon, että alihankkijalla ei tarkoiteta tämän liitteen kohdassa 8 kuvattua Ulkopuolista Tietolähdettä.

12.2.AREXilla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinä Palvelun markkinoinnissa.

12.3. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

12.4. Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvoitteita kokonaan tai osittain kolmannelleosapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteenkirjallisesti antamaa suostumusta. AREXilla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus konserniyhtiölleen tai kolmannelle osapuolelle Palveluun liittyvän liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myynnin yhteydessä.

12.5.Asiakas antaa ennakollisen suostumuksensa siihen, että AREX voi hakea Vastuu Group Oy:n tietokannasta Asiakkaan tuoreimman Luotettava Kumppani -raportin tiedot aina Asiakkaan käyttäessä AREXin palvelua. AREXilla on oikeus käyttää Luotettava Kumppani -raportin tietoja Asiakkaan Palvelun käyttöä koskevassa automatisoidussa päätöksenteossa.

 

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

13.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säädökset ja periaatteet.

13.2.Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan Osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan ensimmäisessä asteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

 

14. Sopimusmuutokset

14.1.AREXilla on oikeus muuttaa Palveluun sovellettavia ehtoja aika ajoin. Mikäli muutos vaikuttaa olennaisesti Asiakkaan Palvelun käyttöön, AREX tiedottaa muutoksista vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksista hinnastoon ilmoitetaan liitteessä 1 (Hinnasto) kuvatulla tavalla.

14.2.Palvelun käyttämistä jatkamalla Asiakas hyväksyy muutetut ehdot. Jos Asiakas ei hyväksy uusia ehtoja, Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttäminen.