Palvelukuvaus

ASIAKASSOPIMUKSEN LIITE

Päivitetty 13.10.2020 (astuu osalle asiakkaista voimaan 13.12.2020)

 

1. Laskusaatavien tarjoaminen Palvelussa

 Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua edellyttäen, että Sopimuksessa ja sen liitteissä kuvatut edellytykset täyttyvät.

Asiakas voi tarjota Laskusaatavia myytäväksi Palveluun rajapinnan tai SFTP-palvelimen kautta, jos Asiakkaan käyttämässä kirjanpitojärjestelmässä on avattuna tällainen yhteys Palveluun ja tästä on erikseen sovittu AREXin kanssa. Vaihtoehtoisesti Laskusaatavien tiedot voi lähettää Palveluun verkkolaskuna, asiakasportaalin kautta tai sähköpostilla AREXin määrittämään osoitteeseen, mikäli tällaisesta ratkaisusta on sovittu erikseen AREXin kanssa.

 Asiakas voi toimittaa Laskusaatavia myytäväksi Palveluun milloin vain, mutta toimeksianto AREXin ja Asiakkaan välillä tapahtuu vasta, kun Palvelu seuraavan kerran aukeaa ja Laskusaatava on käsitelty Palvelussa. Tieto kulloinkin voimassaolevista Palvelun aukioloajoista ilmoitetaan osoitteessa https://www.arex.io.

 Jokaiselle Laskusaatavalle luodaan Palvelussa yksilöllinen tunniste. Tätä tunnistetta käytetään kaikissa Laskusaatavaa koskevissa tapahtumissa, kuten tilisiirroissa. AREX tallentaa myös Laskusaatavaa koskevan alkuperäisen Laskusaatavan viitenumeron, edellyttäen että tästä on erikseen sovittu osapuolten välillä ja Asiakas on toimittanut Laskusaatavan viitenumeron AREXille tietokoneella luettavassa muodossa.

 

2. Laskusaatavien vähimmäistiedot

 Palvelussa Sijoittajille tarjottavien Laskusaatavien tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
– Asiakkaan y-tunnus
– Laskusaatavan summa
– Laskusaatavan luontipäivä
– Laskusaatavan eräpäivä
– Laskutettavan y-tunnus tai ALV-tunnus
– Laskusaatavaan liittyvä lasku PDF-muodossa sisältäen kaikki tiedot, jotka lain tai Sopimuksen mukaan on sisällyttävä laskuun
– Mahdolliset muut tiedot, joiden toimittamisesta on sovittu Asiakkaan ja AREXin välillä kirjallisesti.

Asiakkaan on huomioitava, että jos näitä tietoja ei ole, AREX ei välttämättä pysty käsittelemään tai myymään Laskusaatavaa Palvelussa. 

 

3. Laskusaatavan myynti Sijoittajille

AREX tilittää päivittäin Palvelun aukioloajan päätyttyä Asiakkaan osoittamalle pankkitilille kunkin Sijoittajille myydyn Laskusaatavan erillisillä tilisiirroilla. Tilitetty summa on Laskusaatavan summa vähennettynä liitteessä 1 (Hinnasto) kuvatulla Laskusaatavan myyntihinnalla sekä takuuosalla.

AREX toimittaa Asiakkaalle päivittäiset ja kuukausittaiset tai muulla erikseen sovitulla aikavälillä raportit, joista ilmenevät Laskusaatavaa koskevan kaupan toteutumispäivä, Hinnaston mukainen myyntihinta ja AREXin perimät palkkiot, AREXin APIn kautta, sähköpostilla tai muulla osapuolten sopimalla tavalla.

 

4. Limiitit

  AREX voi asettaa Palveluun Laskutettava- ja Asiakaskohtaiset limiitit. AREX voi pyynnöstä toimittaa Asiakkaalle tiedot mahdollisista limiiteistä.

 AREX tekee jokaisesta Asiakkaan Palveluun tuomasta laskusta erillisen arvioinnin kulloinkin voimassaolevien sisäisten kriteerien ja algoritmien mukaisesti ja voi milloin tahansa päättää olla tarjoamatta  tietyn Laskutettavan ja Asiakkaan Laskusaatavien tarjoamisen Palvelussa.

 

5. Laskusaatavan maksaminen

 Asiakkaan vastuulla on laskujen lähettäminen Laskutettaville.

 Asiakas vastaa siitä, että se ilmoittaa Laskutettavalle AREXin asiakasvaratilin tiedot, jolle Laskusaatava tulee maksaa. AREXin asiakasvaratili on IBAN: FI51 3301 0001 3473 43 ja BIC: ESSEFIHX.

 Ja lisää laskulle seuraavan siirtolausekkeen:
Tämä saatava on siirretty AREX European Market Limited rahoitusyhtiölle. Laskun voi pätevästi maksaa ainoastaan tässä laskussa mainitulle FI51 3301 0001 3473 43 tilille. Pyydämme käyttämään maksaessanne viitenumeroa. Mikäli lasku on mielestänne aiheeton tai siihen liittyy huomautettavaa ole yhteydessä osoitteeseen [email protected]

AREX toimittaa Asiakkaalle päivittäiset ja kuukausittaiset tai muulla erikseen sovitulla aikavälillä raportit Asiakkaan tilille maksetuista Laskusaatavista. Näiden tietojen perusteella AREX perii maksamattomia Laskusaatavia ja odottaa Asiakkaan muistuttavan Laskutettavaa myös. AREX tilittää Asiakkaalle päivittäin maksettujen maksujen osalta mahdolliset vapautuvat Takuuosat.

 Jos AREXin asiakasvaratilille tulee Asiakkaan Laskusaatavien suorituksia, joita Asiakas ei ole myynyt AREX markkinapaikalla, AREX pyrkii siirtämään varat Asiakkaan tilille yhden (1) pankkipäivän sisällä käyttäen samaa viitenumero, kun laskussa on käytetty.

Jos AREX saa asiakasvaratililleen suorituksen Laskutettavalta ilman viitenumeroa tai maksaja on AREXille tuntematon, AREX aloittaa summien tunnistusprosessin viivytyksettä ja toimittaa rahat mahdollisimman pian oikealle omistajalle. Siksi on tärkeää, että Asiakas painottaa Laskutettavalle viitenumeron käyttämisen tärkeyttä.

 

6. Laskusaatavan periminen

 Jos Laskusaatavaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä AREX  tai AREXin kulloinkin käyttämä yhteistyökumppani lähettää ensin muistutuksen Laskusaatavasta Laskutettavalle. Jos suoritusta ei muistutuksesta huolimatta makseta, AREX aloittaa  Laskusaatavan osalta perintätoimet, joissa AREX voi käyttää myös kolmansia osapuolia Tätä varten AREX voi toimittaa perintää hoitavallle kolmannelle osapuolelle  tarvittavia tietoja Asiakkaasta, Laskutettavasta ja Laskusaatavasta sekä muuta prosessin aikana kertynyttä tietoa.

 

7. Laskut jotka eivät täytä laskuille määriteltyjä vaatimuksia

 AREXilla on oikeus kuitata jo siirretty rahoitus näiden laskujen osalta Asiakkaan muista saatavista AREXin asiakasvaratililtä ilman Asiakkaan eri suostumusta. Kyseisen laskun omistajuus palaa samalla takaisin

Asiakkaalle ja Asiakas voi täten jatkaa tilanteen selvittämistä ja/perintää Laskutettavalta omaan lukuunsa.

 

8. Ulkopuoliset Tietolähteet

Ulkopuolisilla Tietolähteillä viitataan AREXin kulloinkin käyttämiin tietolähteisiin. Ulkopuolisiksi Tietolähteiksi käsitetään kaikki toimijat, joilta AREX saa tietoa asiakkasta tai laskutettavasta, kuten luottoluokittajat (Bisnode, CreditSafe ja vastaavat toimijat), tilaajavastuutiedon toimittajat kuten Vastuu Group sekä asiakkaan AREXin valtuuttamat